De veranderstijlen in het kort

In het persolog ® Veranderstijlprofiel is voor iedere voorkeursstijl het volgende beschreven: veranderfilosofie, verwachtingen van deelnemers, motivatiebenadering, stappen naar grotere efficiëntie, leerstijlen die een aandachtspunt zijn voor deze veranderstijl. Hier geven we van iedere veranderstijl een eerste indruk:

Sturende veranderstijl

Communiceert op een directe manier en komt meteen ter zake. Toont grote interesse in dingen overbrengen. Wil kennis en vaardigheden bij deelnemers ontwikkelen door ze zelfstandig te laten werken met verantwoordelijkheid en verantwoordingsplicht.

 

 

 

 

Keurende veranderstijl

Is aanhanger van de uitspraak: “Kennis is macht”. Hecht vooral belang aan het bezit van vaardigheden in gespecialiseerde vakgebieden. Presenteert goed voorbereide, technisch correcte presentaties en gebruikt visuele hulpmiddelen en toepassingen om de belangrijkste punten te illustreren en te benadrukken.

Inspirerende veranderstijl

Is welbespraakt, gebruikt illustraties en voorbeelden om weerstand en cynisme te doorbreken. De veranderaar zal bij de deelnemers creativiteit, emoties en enthousiasme opwekken. De veranderaar moedigt de deelnemers aan om zich te ontwikkelen op alle vlakken: persoonlijk, sociaal en vakinhoudelijk.

Faciliterende veranderstijl

Ontwikkelt een veranderplan in overleg met deelnemers en moedigt hen aan consequent zelfwerkzaam te zijn en zich attent en verantwoordelijk te gedragen. De veranderaar werkt zeer goed met zowel sneldenkende deelnemers die ver vooruit zijn, als minder sterke deelnemers die op een andere manier leren.

Ondersteunende veranderstijl

Zorgt voor een vriendelijke en flexibele veranderomgeving. Luistert aandachtig naar elke deelnemer, heeft daarbij oog voor de overigen en stelt grenzen aan onacceptabel gedrag dat afbreuk doet aan het algemeen welzijn van de groep. De veranderaar maakt gebruik van uitdagende activiteiten en moedigt de deelnemers aan om  in geval van moeilijkheden individuele hulp te vragen.

Raadgevende veranderstijl

De veranderaar laat zien dat hij/zij zowel inhoudelijk als persoonlijk actief betrokken is bij de deelnemers en zorgt voor spanning door de inhoud op een creatieve en praktische wijze te presenteren. De veranderaar neemt de tijd om persoonlijk contact te hebben met de deelnemers en houdt rekening met verschillen in interesse en kennisniveau, is een voorbeeld voor de deelnemers en heeft oog voor hun algehele ontwikkeling.

Constructief-kritische veranderstijl

Werkt op zeer gestructureerde wijze en verlangt van deelnemers dat zij zich houden aan voorgeschreven regels. De veranderaar gebruikt intellectueel uitdagend materiaal met een concreet karakter en verwacht dat deelnemers daar op een logische wijze mee omgaan.

Evaluerende veranderstijl

Legt een sterke nadruk op het ontwikkelen en overbrengen op een georganiseerde wijze en vervolgens op het beoordelen van hetgeen door de deelnemers is bereikt aan de hand van de gestelde specifieke doelstellingen. De veranderaar is systematisch in zijn presentatie en geeft de voorkeur aan een positieve, beheerste en tactvolle interactie met de deelnemers.